You are currently viewing АКЦИОНИ ПЛАН РП ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОД.

АКЦИОНИ ПЛАН РП ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОД.

Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Циљ: Унапређивање уведених иноватих метода наставе и процес  учења ученика.

Задатак 1. Побољшање квалитета наставе применом иновативних метода наставе учења и оцењивања уценика/ца

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Извођење часова употребом ИКТ-а (прилагођавање ситуацији)Посете часовима
Структура  припрема
Наставници, учитељи, педагогСептембар-јун 2020./21.
Евалуација о реализацији изведене наставе на даљинуИзвештаји и запажања стручних већа  Наставници, учитељи, педагогСептембар-јун 2020./21.

Задатак 2. Активније укључивање ученика у процес стицања знања, развоја вештина и вредновања резултата учења.

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Излагање задатка на Стручним већимаСеднице Стручних већаНаставници , учитељи,педагогСептембар-јун 2020./21.
Припрема  и приказ материјала за остваривање задаткаСеднице Стручних већаНаставници , учитељи,педагогСептембар-јун 2020./21.
Извођење часова са постављеним циљем:
1. Истицање кључних појмова
2. Учење ученика различитим техникама учења и употреби средтава за учења
Одржавање часова  у току полугодиштаНаставници, учитељиСептембар-јун 2020./21.
Извештавање и анализа постигнутих резултата      Седнице Стручних већа и Наставничког већаНаставници , учитељи,педагог,директорСептембар-јун 2020./21.

Област промене: ЕТОС

1.Циљ: Повeћањe угледа и промоције школе

Задатак 1. Континуиран рад на брендирању и истицању обележја школе

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Побољшање изгледа школског сајтаПрикупљање и разматрање  и одабир идејаДиректор, Наставници, Стручни актив за техничко и информатичко образовањеШколска 2020/21.год.
Редовно слање информација о догађајима у школиСлање информација путем Imeil-aНаставно особље ,стручни сараднициШколска 2020/21.год.
Редовно ажурирање сајтаПрегледање информација и одабир за постављање на школски сајтСтручни актив за техничко и информатичко образовањеШколска 2020/21.год.