Област промене: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Циљ: Унапређивање уведених иноватих метода наставе и процес  учења ученика.

Задатак 1. Побољшање квалитета наставе применом иновативних метода наставе учења и оцењивања уценика/ца

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Извођење часова употребом ИКТ-а (прилагођавање ситуацији)Посете часовима
Структура  припрема
Наставници, учитељи, педагогСептембар-јун 2020./21.
Евалуација о реализацији изведене наставе на даљинуИзвештаји и запажања стручних већа  Наставници, учитељи, педагогСептембар-јун 2020./21.

Задатак 2. Активније укључивање ученика у процес стицања знања, развоја вештина и вредновања резултата учења.

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Излагање задатка на Стручним већимаСеднице Стручних већаНаставници , учитељи,педагогСептембар-јун 2020./21.
Припрема  и приказ материјала за остваривање задаткаСеднице Стручних већаНаставници , учитељи,педагогСептембар-јун 2020./21.
Извођење часова са постављеним циљем:
1. Истицање кључних појмова
2. Учење ученика различитим техникама учења и употреби средтава за учења
Одржавање часова  у току полугодиштаНаставници, учитељиСептембар-јун 2020./21.
Извештавање и анализа постигнутих резултата      Седнице Стручних већа и Наставничког већаНаставници , учитељи,педагог,директорСептембар-јун 2020./21.

Област промене: ЕТОС

1.Циљ: Повeћањe угледа и промоције школе

Задатак 1. Континуиран рад на брендирању и истицању обележја школе

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Побољшање изгледа школског сајтаПрикупљање и разматрање  и одабир идејаДиректор, Наставници, Стручни актив за техничко и информатичко образовањеШколска 2020/21.год.
Редовно слање информација о догађајима у школиСлање информација путем Imeil-aНаставно особље ,стручни сараднициШколска 2020/21.год.
Редовно ажурирање сајтаПрегледање информација и одабир за постављање на школски сајтСтручни актив за техничко и информатичко образовањеШколска 2020/21.год.

Област промене: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

1.Циљ: Унапређивање процеса подршке ученика у учењу

Задатак 1. Повећање  квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Израда педагошког профила за сву децу/ученике којима је потребна додатна подршкаПрикупљањем података из различитих извора, Одељенски старешина и стручни сарадник Чланови подтимова  , педагогШколска 2020/21.год.
Израда ИОП и усвајање ИОПИзрадом и доношењем ИОПЧланови подтимова  , педагог Педагошки колегијумШколска 2020/10.год.
Праћење  и анализа постигнућа ученика-оствареност постављених циљева и исходаСтручној служби достављени тестови и анализа и објављивање резултата листе, записници тимова за додатну подршкуТим за  ИОП и подтимЈун-2021.

Задатак 2. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту;

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа остварености образовних стандарда по нивоима са ЗИРешавање теста Анализа План мера унапређењаНаставнци , педагог, директорПрво полугодиште, 2020.год
Израда плана припремне наставе за Пробни завршни испитПлан припремне наставеПредметни наставнци , педагог, директорПрво   полугодиште, 2020.год
Припремна наставаОбрада материјала из збирки за завршни тестПредметни наставнциЈун 2021.год.

2. Циљ: Унапређивање личног и социјалног развоја ученика/ца

Задатак 1. Усмеравање у одабиру занимања који је у складу са афинитетима и способностима ученика

Упознавање ученика са занимањима на часовима одељењског старешинеПрезентације занимањаОдељењске старешинеДруго полугодиште, 2021.год.
Организовање радионица, предавања, посета,  реалних сусретаСценарији радионица,план посета и реалних сусретаОдељењске старешине и ђачки родитељДруго полугодиште, 2021.год.
Радионица за ученике VII и VIII разредаСценарији радионицаПедагог и одељењски старешинаДруго полугодиште, 2021.год.

Област промене: РЕСУРСИ

1. Циљ: Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника кроз стручно усавршавање

Задатак 1. Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Извођење угледних и часова наставника  Припремљен материјал,припрема  НаставнициШколска 2020/21.год.
Анализа изведених часоваБелешке,протокол праћењаНаставници,педагогШколска 2020/21.год.
Излагање наставника о наученом на семинарима на нивоу школе и Стручних већаПрипремљен материјал, демонстрација, анализаДиректор, педагог,наставнициШколска 2020/21.год.
Извештај о стручном усаврашавањуПлан и ивештај о стручном усавршавањуДиректор, стручни сарадници,наставнициЈун-2021.

2. Циљ: Унапређење просторно- техничких услова за реализацију наставног процеса

Задатак 1. Увођење оптичког кабла и набавка рачунара

АКТИВНОСТИНАЧИН ОСТВАРИВАЊАНОСИОЦИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Утврђивање приоритета техничке опремљености школе(оптички кабал,рачунари)Аплицирање за потребе школе посредтвом донатора и државеДиректор школе,Актив за развојно планирањеШколска 2020/21.год.
Израда пројеката за техничку опремљеност школеКонкурисање са израђеним пројектимаДиректор,Тима за израду пројекатаШколска 2020/21.год.