• Игор Хочевар
  директор школе – председавајући
 • Валентина Јакимова
  наставник биологије
  (председник стручног већа природних наука)
 • Маријана Драговић
  професор шпанског језика
  (председник стручног већа друштвених наука)
 • Јелена Живковић
  професор музичке културе
  (председник стручног веће уметности и вештина)
 • Љубинка Миливојевић
  наставник  разредне наставе 
  (председник стручног веће разредне наставе)
 • Снежана Радојевић
  наставник разредне наставе
  (председник актива за развојно планирање)
 • Светлана Симијоновић
  професор разредне наставе
  (председник актива за развој школског програма)
 • Мр. Јелица Швабић
  (председник тима за самовредновање)
 • Андријана Јокић
  психолог
  (координатор тима за инклузију)
 • Ђорђе Дончић 
  професор историје 
  (председник тима за заштиту)
 • Јованка Марковић
  наставник разредне наставе
  (председник тима за стручно усавршавање)
 • Жаклина Вукојичић
  професор разредне наставе 
  (Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе)
 • Влада Карадиновић
  професор физике
  (Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво)
 • Гордана Митровић – професор  српског језика
 • Ђорђе Дончић – професор историје и грађанског васпитања
 • Александра Радосављевић – професор енглеског језика
 • Маријана Драговић – професор шпанског језика
 • Светлана Симијоновић – професор енглеског језика
 • Јагодић Момчило – наставник верске наставе.
 • Валентина Јакимова – руководилац већа
 • Зорица Голубовић – професор географије
 • Марко Јаћимовић – професор географије
 • Александар Крстић – рофесор инфоматике и рачунарства
 • Влада Карадиновић – наставник физике
 • Марија Митровић – професор хемије
 • Јелена Живковић – професор музичке културе
 • Петровић Стефан – професор ФЗВ
 • Васиљевић Александар – наставник ликовне културе

Стручно веће чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања. Неке од делатности овог већа: припрема делове Годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу образовања; утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања; предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог Наставничком већу за њихово коришћење; обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност.

Координатор стручног већа: Љубинка Миливојевић

Наставничко веће сачињавају директор, сви наставници, стручни сарадници и друга стручна лица, која непосредно доприносе остваривању васпитно-образовних циљева изадатака школе.