ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

Ред. бр.А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПЕТИ РАЗРЕДШЕСТИ РАЗРЕДСЕДМИ РАЗРЕДОСМИ РАЗРЕД
нед.год.нед.год.нед.год.нед.год.
1.Српски језик и књижевност5180414441444136
2.Страни језик272272272268
3.Ликовна култура272136136134
4.Музичка култура272136136134
5.Историја136272272268
6.Географија136272272268
7.Физика272272268
8.Математика4144414441444136
9.Биологија272272272268
10.Хемија272268
11.Техника и технологија272272272268
12.Информатика и рачунарство136136136134

 

13.

Физичко и здравствено васпитање272+54272+5431083102
УКУПНО: А249182595428100828952
Ред. бр.Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
1.Верска настава/ Грађанско васпитање1

 

1

 

36

 

1

 

36

 

1

 

36

 

1

 

36

2.Други страни језик2272272272268
УКУПНО: Б3108310831083102
УКУПНО: А+Б271026281062311116311054
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програм
Ред. бр.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДАПЕТИ РАЗРЕДШЕСТИ РАЗРЕДСЕДМИ РАЗРЕДОСМИ РАЗРЕД
нед.год.нед.год.нед.год.нед.год.
1.Редовна настава271026281062311116311054
2.Слободне наставне активности3136136136134
3.Допунска настава136136136134
4.Додатна настава136136136134
Ред. бр.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДАПЕТИ РАЗРЕДШЕСТИ РАЗРЕДСЕДМИ РАЗРЕДОСМИ РАЗРЕД
нед.год.нед.год.нед.год.нед.год.
1.Час одељењског старешине136136136134
2.Ваннаставне активности4136136136134

 

 

          
3.ЕкскурзијаДо 2 дана годишњеДо 2 дана годишњеДо 2 дана годишњеДо 3 дана годишње

 

 

1 Ученик бира један од понуђених изборних програма 

2 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.

3 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.

4 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.