Избор уџбеника за 2022/23 годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

За родитеље

У овој школској години вршиће се избор уџбеника за школску 2023/24. годину — основно образовање и васпитање

У складу са чланом 34. Закона о уџбеницима („Служени гласник PC“, број 27/2018), основне школе у Републици Србији за школску 2023/2024. годину, за период од четири године, бирају:

1) уџбеници за први и пети разред основног образовања и васпитања — каталог и допуне каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања објављени су на званичној интернет страници Министарства и у „Службеном гласнику PC – Просветвом гласнику“, бр. 2/19, 9/19, 14/19, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22, 15/22.

2) уџбенике эа треhи разред основног образовања н васпитања за предмет Дигитални свет — каталог и допуне каталога уџбеника за треhи разред објављени су на званичној интернет страници Министарства и у „Службеном гласнику PC — Просветном гласнику“, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22и 15/22)

3) уџбенике за седми и осми разред за предмет Техника и технологија каталози и допуне каталога уџбеника за седми и осми разред објављени су на званичној иитернет страници Министарства и у „Службеном гласнику PC — Просветном гласнику“, бр. 2/20, 2/21, 17/21, 18/21, 3/22и 15/22)

4) уџбенике за осми разред за предмет Информатика и рачунарство — каталози и допуне каталога уџбеника за осми објављени су на званичној интернет страници Министарства и у „Службеном гласнику PC — Просветном гласнику“, бр. 2/21, 3/22 в 15/22).

У Бањи, 9.3.2023

Напомиіьемо да су најновије допуне каталога уибеника за први и пети, други и шести, треhи и седми, четврти и осми, као и актуелне измене каталога за све разщде основном образовагьа и васлитаіъа, објавюене су на званичној интернет страници Министаретва ( hПps://prosveta.gov.rs/prosveta/udzbenici/udzbenici-za-osnovлu-skoJu/ ). Сви документи послати су и на оfiјавтьиваіье у „Службеном гласнику — Просветном гласнику PC”, где he бити објавюени у складу са планираном динамиком излапеіьа наведеног службеног гласила.

Подсеhамо школе да су сви издавачи уибеника равноправни и да су школе обквезнс да им обезбеде исте могуhности да представе издаіъа у оквиру своје уибеничке продукције.

Издавачи су обавезни да поштују правила пословаіьа и коректно поступају приликом представжаіьа своје уибеничке продукцује и фориираіъа својих пословних понуда школама. Подсеhамо да су Засоном прописане казне за издаваче ако у склопу својнх пословних поиуда учине неки вид донације, поклона или репрезеитације, као и за іиколе уколико од издавача Уибеника приме донацију, поклон или репрезентцију.