У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Сарадњу са Саветом родитеља остварују директор школе,  школски психолог или делегирано лице од стране Наставничког Већа.

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Формира се од два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају: председника и два представника ученика који учествују у раду проширеног сазива Школског одбора. 

Вршњачки тим чине ученици од трећег до шестог разреда.Тим је оформљен од по два представника сваког одељења.Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Од великог значаја је да одабрани ученици представљају „особе од поверења“ у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору представника.