You are currently viewing Тестирање ученика четвртог и седмог разреда

Тестирање ученика четвртог и седмог разреда

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у складу са својим надлежностима које се односе на пружање стручне подршке школама, у оквиру пројекта Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу, реализује активности предвиђене Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030.године, које су усмерене на унапређивање система самовредновања и спољашњег вредновања рада установа, као и на израду концепта оцењивања који поставља учење у центар евалувативних активности наставника.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру
Центра за националне испите, припремио је годишњи тест за тестирање знања ученика четвртог и седмог разреда основне школе.

Тест за ученике четвртог разреда садржи задатке из три предмета- матерњи језик, математика и природа и друштво. Задаци су припремљени на основну образовних стандарда и програма наставе и учења. Тестирање је планирано за 15.јун  2022.године од 12 часова за све ученике четвртог разреда.

За ученике седмог разреда, Завод је припремио тестове из физике, хемије, биологије, географије и историје. Тестирање је планирано за 15.јун 2022.године са почетком од 12 часова. Сврха примене ових тестова, које ће ученици решавати јесте да  ученици стекну увид у своје знање из изабраног предмета, али и да стекну увид у структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају осмог разреда. 

Наставници анализирају резултате ученика и утврђују области у којима је потребна додатна подршка да би остварили очекиване исходе учења изражене кроз стандарде постигнућа.

Анализа постигнућа сваког ученика ради се  заједно са учеником на часу, при чему сваки ученик има увид у свој тест.