Алексе Дукића 2,  34304 Бања

    
 (034) 6777 – 014


osbanja@gmail.com

 
директор – Игор Хочевар


ПИБ:                       100765857
Матични број:      07113404
Текући рачун:       840-730660-57